زندان

زندان پاكستان

ديشب خواب بسيار مسخره اي ديدم .توزندان پاكستان بودم خيلي هم دمق يه دفعه چشمم به چندتا همشهري بچه كرمانشاه افتاد اوناهم من رو بردن پيش چندتا همشهري ديگه يه دفعه تو خوابم بسياري از دوستان دوران دانشگاه ورفقاي قديمي رو ديدم .يكي ازرفقا كه بسيار بچه مثبت بودو تويكي ازادارات رييس بودرو ديدم گفتم تورو به اينجا چكار، خلاصه بگم تاخالا خواب به اين شلم شوربايي نديده بودم بعدشم اززندان بيرون امديم و رفتيم يه جايي طبق معمول و جمع شدن كردها شروع به هلپركي كرديم.

/ 0 نظر / 304 بازدید