شای له پ زیرین

در لابه لای برگهای کهنه تاریخ ایران اگر بگردیم بسیار پهلوانان وسردارانی را می بینیم که خودرا فدای این مرز وبوم کهن کرده اند.

یکی از این سرداران امیر خان برادوست وی که در زمان حکومت صفوی در منطقه برادوست ارومیه حکومت می کرد از سرداران کردی بود که سالها از صیانت کهن بوم ایران در مقابل دولت عثمانی (ترکیه) دفاع نمود ومانع دست درازی انان گردید.

در یکی از این جنگها امیرخان یکی از دستهای خودش  رو به ضرب شمشیر از دست داد.

شاه عباس صفوی به پاس این شجاعت میر کرد دستور داد که دستی از طلای خالص برای او درست نمودن وبه عنوان خلعت به او دادن.

از ان پس مردم کرد منطقه به او لقب  شای له پ زیرین دادن

شا=شاه

له پ=کف دست

زیرین=طلایی

 

بعد از سالها بخاطر بدگویی وحسادت اطرافیان شاه عباس میان او وشاه عباس تخم کینه وجدایی افکندند

که شاه عباس یکی از سرداران خود بنام قلی خان را برای سرکوبی امیرخان فرستاد که پس از جنگی خونین که به حماسه قلعه دم دم مشهور شد سردار صفوی شکست سنگینی خورد وسپاه او منهزم گردید.

بعد از این شکست شاه عباس سپاه بزرگتری به فرماندهی سردارخان نامی گسیل داشت که این جنگ نیز در مرحله اول به شکست سپاه قزلباش وصفوی انجامید.

اما سپاه صفوی دست بردار نبود وتمامی چشمه های اب مرتبط با قلعه دم دم پناهگاه شاه دست طلا امیرخان را خشک نمودن وپس از اتمام اب داخل اب انبارهای قلعه امیرخان تمامی زنها وبچه های خودرا برای اینکه اسیر نشون کشتند و خود مردانه تا اخرین نفس جنگیدند وکشته شدند وحماسه قلع دم دم را به این صورت جاودانه نمودن.

/ 0 نظر / 61 بازدید