گردباد

چه گویم چه ها دیده ام سالها

اسیرانه نالیده ام سالها

کلامی پسند ای دلم دریغ

نه گفته ام نه بشنیده ام سالها

من ان شمع خودسوز زندانیم

که دزدانه تابیده ام سالها

چوابرپریشان درکوهسار

چه بیهوده باریده ام سالها

دراین بوستان درخور آتش است

گیاهی که من چیده ام سالها

زبی مقصدی چون یکی گردباد

به هرسوی گردیده ام سالها

زلبهای من خنده هرگز مجوی

من این سفره برچیده ام سالها

                                               (( معین کرمانشاهی))

/ 0 نظر / 29 بازدید